Oznam k pripravovanému otvoreniu materskej školy

 

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice, v zastúpení starostom

Mgr. Zoltánom Pékom,  otvára od 1. júna 2020 materské školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

 

dotazníkom (potrebné vyplniť do 21.mája 2020)  bol zistený väčší záujem zákonných zástupcov o dochádzku detí do materskej školy v mesiaci jún ako sú kapacitné možnosti materskej školy.

Z tohto dôvodu sme pristúpili k výberu detí do MŠ na základe kritérií určených našim zriaďovateľom  - Mestskej časti Podunajské Biskupice a MŠ a to pre deti:

 

A)

 • zdravotníkov

 • záchranárov

 • hasičov

 • príslušníkov policajného zboru

 • pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení

B)

 • ktoré od 1. septembra 2020 začnú plniť povinnú školskú dochádzku v príslušnej základnej škole

C)

 • zo sociálne znevýhodného prostredia.

 

 • Uvedené podmienky sa nevzťahujú na dieťa, ktoré môže ostať doma s jedným zákonným zástupcom na základe čerpania materskej/rodičovskej dovolenky.

 • Uvedené podmienky sa nevzťahujú tiež na deti, ktoré majú výnimku v stravovaní (deti zaradené do triedy s poruchami výživy a deti ktoré si na základe odporúčania lekára prinášajú stravu z domu) – tieto deti od 1. júna 2020 nebudú materskú školu navštevovať z hygienicko-epidemiologických dôvodov.

 • V prípade uvoľnenia kapacity budeme oslovovať rodičov, ktorí v dotazníku prejavili záujem o materskú školu a doteraz  im nebolo umožnené umiestniť dieťa do MŠ.

 • Prevádzka materskej školy sa bude riadiť opatreniami, rozhodnutiami a usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a zriaďovateľa.

 

 

Prevádzkový režim MŠ do konca školského roka 2019/20.

 

Zmeny v prevádzkovom režime Materskej školy Linzbothova 18 (s elokovanými pracoviskami na Latorickej 2 a Dudvážskej 4) 821 06, Bratislava

 

Zmeny v prevádzkovom režime MŠ sú platné  od 1. 6. 2020 do konca školského roka 2019/20.

 Prosíme rodičov, aby si pozorne prečítali nasledovný Doplnok k Prevádzkovému poriadku.

 

 • Prevádzka MŠ: 7,00. – 17,00. Na základe usmernení Ministerstva školstva môže byť prevádzka v rozmedzí maximálne 9 hodín.

 • V triedach je maximálny počet detí: 15

 • V skupinách môžu byť spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede.

 • Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácií detí medzi jednotlivými skupinami. Riaditeľka materskej školy zváži v prípade nízkych počtov detí zmenu skupiny. Ak by výrazne klesli počty detí v triedach, spájať sa smie až od začatia nového týždňa.

 • Učiteľky podľa svojho uváženia a možnosti, zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní a oddychu.

 •  Riaditeľka MŠ v spolupráci so zriaďovateľom umiestni do tried prednostne deti podľa kritérií určených v rozhodnutí zriaďovateľa a MŠ.

 • Dochádzka do materskej školy sa umožní len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

 

PRÍCHOD DIEŤAŤA DO MŠ

 • Každý deň ráno pri vstupe do MŠ sa bude prevádzať intenzívny ranný filter: deťom sa bude merať teplota prevádzkovým zamestnancom, alebo poverenou osobou bezdotykovým teplomerom. Dieťa sa preberá do starostlivosti MŠ až po odmeraní teploty. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) sa DIEŤA NEPREBERIE.

 • Ak dieťa ochorie počas dňa v MŠ a bude poslané domov, opätovný návrat do MŠ bude možný len na základe zdravotného lekárskeho potvrdenia.

 • S cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID -19 v materskej škole  odporúčame, aby deti prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti, prípadne ak to bude  dieťa, musí byť staršie ako 10 rokov.

 • Pri vstupe do budovy rodič musí mať ochranné rúško a musí si dezinfikovať ruky alkoholovým prípravkom. Dieťa si za asistencie prevádzkového zamestnanca dezinfikuje ruky nealkoholovým prípravkom.

 • Do budovy MŠ budú vpustený rodičia s dieťaťom, tak aby v každej šatni boli súčasne iba dve dospelé osoby s deťmi. Z toho dôvodu celkový čas sprevádzania dieťaťa pri príchode a odchode z MŠ musí byť čo najkratší.

 • Po prezlečení si deti pred vstupom do triedy dôkladne umyjú ruky tekutým mydlom v umyvárke.

 • Dieťa musí mať od vstupu do budovy až po vstup do triedy na tvári rúško. Jedno sterilné rúško musí mať aj v zálohe v skrinke.

 • Dieťa priniesť do MŠ a odniesť z MŠ môže len jedna osoba.

 • Rodičia, ktorí čakajú pred budovou na vstup, dodržiavajú dvojmetrové rozstupy.

 • Nie je dovolené priniesť do MŠ dieťaťu vlastný vankúš a akékoľvek hračky.

 • Rodič pri prvom nástupe do MŠ, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia.

 

ODCHOD DIEŤAŤA Z MŠ

 • V prípade priaznivého počasia rodičia s rúškom vyzdvihujú dieťa zo školského areálu. Vstup do areálu bude koordinovaný zamestnancom MŠ. V tomto čase nebude vstup do budovy MŠ umožnený.

 • V prípade nepriaznivého počasia zákonný zástupca vyzdvihuje dieťa z budovy za rovnakých podmienok ako pri rannom odovzdávaní dieťaťa.

 

           ORGANIZÁCIA HROVÝCH A VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT

 • Pri pobyte v exteriéri a interiéri materskej školy deti nemusia nosiť rúško.

 • Pozornosť venujeme rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykoch, osobitne pred stravovaním a po príchode z vonku.

 • MŠ do konca šk. roka neorganizujú žiadne spoločenské akcie.

 • THP v MŠ personál nosí rúško.

 • Pedagogický zamestnanec má pri výkone výchovno-vyučovacieho procesu odporúčané nosiť rúško alebo ochranný štít  pri kontakte s rodičmi.

 • V miestnostiach a priestoroch, kde sa zdržiavajú skupiny je zabezpečená intenzívna dezinfekcia- najmenej 2x denne, prípadne aj viackrát, intenzívne vetranie. O dezinfekčných opatreniach vedie THP každý deň záznam.

 

         STRAVOVANIE V MŠ

 • V prípade stravovania v jedálni materskej školy organizovať stravovanie detí tak, aby sa skupiny detí nepremiešavali.

 • Stravu musí vydávať personál spolu s čistým hygienicky baleným príborom.

 

ODPORÚČANIA PRE VŠETKÝCH ZAMESTNANCOV MŠ

 • THP personál zabezpečuje dezinfekciu exteriérového náčinia, náradia, šmýkaliek, a hračiek do pieskoviska každý deň. Dezinfekčné prípravky sú zvlášť za rezort exteriéru a zvlášť za rezort interiéru.

 • Nesmú sa používať textilné uteráky, zubné kefky.

 • Počas spánku musí byť medzi lôžkami detí vzdialenosť 1 m.

 • Výmenu posteľnej bielizne MŠ zabezpečuje 1x. do týždňa.

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 nesmie vstúpiť do priestorov MŠ.

 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, okamžite sa izoluje, kontaktujú sa zákonní zástupcovia, ktorí si ho musia bezodkladne vyzdvihnúť. O podozrení na COVID -19 MŠ  informuje RÚVZ.

 • Ak sa u zamestnanca MŠ objavia príznaky nákazy COVID-19, bezodkladne o tom informuje riaditeľku MŠ a opustí MŠ v najkratšom čase s použitím rúška.

 • Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci MŠ vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania.

 • Odporúča sa zvážiť dochádzku pre dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s tehotnou ženou, osobami staršími ako 60 rokov, osobami s pridruženými chronickými chorobami a oslabenou imunitou.

Materská škola Linzbothova 18

     www.ms-linzbothova.sk

Elokované pracovisko MŠ Latorická
Latorická 2

821 06 Bratislava

Výzva na predloženie cenovej ponuky:

Žiadna výzva  nie je aktuálna.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now