top of page

školská jedáleň

Poplatok za stravu: 1,54 €/deň (desiata, obed, olovrant) + 10€ / mesačne ako príspevok na režijné náklady ŠJ ( platbu treba uhradiť do 1. v mesiaci)

Poplatky za stravu sa hradia na číslo účtu: 2624074525/1100

​​

Alergiu na jedlo je potrebné nahlásiť učiteľkám na triede ako aj v školskej jedálni

Od 1.1.2013 na základe Uznesenia č. 213/2010-2014 Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice bolo schválené Všeobecné záväzné nariadenie č.2012, zo dňa 11.12.2012, ktorým sa určuje výška príspevku na režijné náklady ŠJ pri MŠ vo výške 2,00 EUR paušálne za mesiac.
Tento príspevok na réžiu sa za neodobraté jedlo nevracia.

Plné znenie hore uvedeného VZN je uvedené na internetovej stránke Miestneho zastupiteľstva Pod. Biskupice

Odhlásenie stravy

Neprítomnosť prosíme nahlásiť

na tel. čísle 02/452 42 442 od 6.30 do 17.00 alebo na email

jedalen.latoricka@gmail.com 

inak je dieťa automaticky prihlásené na odber stravy.

bottom of page