Profilácia  školy

Zdravý životný štýl

 

  • Vychádzame z projektu „Škola podporujúca zdravie“.

 

  • Budeme sa zameriavať na formovanie základov zdravého životného štýlu a to systematickou starostlivosťou o svoje zdravie a organizmus, konzumáciou ovocia, zeleniny, mliečnych výrobkov, pravidelným pitným režimom, otužovaním a hlavne pohybovými aktivitami.

 

Zároveň, počas celého roka budeme ovplyvňovať životný štýl detí pripomínaním svetových dní spojených so zdravým spôsobom života.
 

Budeme vychádzať z týchto cieľov:

  • Podporovať fyzickú zdatnosť a psychickú vyrovnanosť.

  • Utvárať pozitívne postoje k svojmu zdraviu, organizmu.

  • Zvyšovať odolnosť organizmu voči chorobám.

  • Utvárať povedomie o zdravej výžive.

  • Prostredníctvom aktivít školy ako „Školská olympiáda“, „Evička nám ochorela“-  rozvíjať aktívny záujem a pozitívny vzťah k otázkam zdravotnej výchovy z hľadiska etiky, humanity a zodpovednosti za zdravie.

  • Zvyšovať úroveň poznávania a praktickej zručnosti v oblasti poskytovania prvej pomoci, stomatohygieny, riešiť modelové situácie ohrozujúce zdravie.